Obavještenja Nabavke

OGLAS O NABAVCI

18.06.2021 11:45
- Mjerno-regulaciona oprema   - Servisno-remontna garnitura sa pratećom opremom

OGLAS O NABAVCI

12.05.2021 09:58
Cijevi po API standardu koje se ugrađuju u bušotine
Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje nivoa podzemnih voda na pijezometrima P-7, Si-16, Tr-180, TD-16, P-4, Si-7, Tr-170, IB-2, IB-3 i IB-4 i mjerenje protoka na pijezometrima P-3, TD-23, TD-9, P-5, TD-22 i DS-7 na ležištima kamene soli u Tuzli i Tetimi
za bušenje i opremanje istražno-eksploatacionih bušotina B-82, B-83, B-103 / IB-103 K, B41, B-50 i B-51 kao i kontrolno sigurnosne bušotine IB-5
Pumpe tipa KV 37,5-20/5
Dvije klasične ehosonde sa pratećom opremom
500.000,00 kilograma ulja fluid-izolanta
Antikorozivna zaštita rezervoara slane i tehnološke vode, čeličnih bešavnih cijevi, nosača cjevovoda, armatura, eksploatacionih glava, i ostalih čeličnih bešavnih cijevi.
Bušenje i opremanje usmjerene istražno-eksploatacione bušotine B-83 na ležištu kamene soli Tetima
Isporuka opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji elektroenergetskih postrojenja i sistema nadzora, mjerenja i regulacije u PS „Brana Modrac“
500.000,00 kilograma ulja fluid-izolanta
Teretna motorna vozila
Bušenje i opremanje usmjerenih istražno-eksploatacionih bušotina B-41, B-42, B-50, B-51, B-82 i B-83 na ležištu kamene soli Tetima
Izgradnja pristupnih puteva i platoa istražno-eksploatacionih bušotina B-41, B-51 i B-83 na ležištu kamene soli Tetima
0 0